Vesterålen Seaweed AS - anmodning om uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Gisløy Nord

Vesterålen Seaweed AS - anmodning om uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Gisløy Nord i Øksnes kommune, Nordland fylke

Vedlagt er søknad mottatt 27. juni 2017 fra Vesterålen Seaweed AS om tillatelse til å etablere og drive akvakultur av makroalger på lokalitet Gisløy Nord i Øksnes kommune, Nordland fylke.

Kompetansen til behandling av saker om vannlevende planter (herunder tang og tare) som følger av akvakulturloven er ikke delegert til fylkeskommunene. Derfor har departementet den saksbehandlende og koordinerende rollen som fylkeskommunen vanligvis har i saker om akvakultursøknader.

Om søknaden

Det søkes om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av flere arter makroalger. Det omsøkte arealet er oppgitt å være ca. 75 dekar med en planlagt årlig produksjon på 2000 tonn.

Det søkes om tillatelse til akvakultur av fingertare (Laminaria digitata), butare (Alaria esculenta), stortare (Laminaria hyperborea) og sukkertare (Laminaria saccharina). Søker oppgir at driftsform vil være taredyrking på rep/tau og flytende anlegg for påvekst av makroalge. Anlegget oppgis å være nær opp til eksisterende matfiskanlegg (multitrofisk anlegg). Øyfisk AS - lokalitet: Gisløy Nord.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at søknaden fra Vesterålen Seaweed AS vurderes og at søknaden, i samråd med søker, legges ut til offentlig ettersyn i en periode på fire uker. 


Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn eller kommunen sendes departementet jf. forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Dersom noe er uklart eller det eventuelt skulle være behov for ytterligere opplysninger kan seniorrådgiver Bergljot Strømme-Svendsen kontaktes, enten per telefon 22 24 64 72 eller per e-post . 

Dokumentene i saken finnes her

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Søknad - etablering av akvakulturanlegg i sjø

KUNNGJØRING

 

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i fire uker fra 15.09.2017.

Søknaden gjelder etablering av akvakulturanlegg i sjø                        

Kommune:      Øksnes

Navn på søker: Vesterålen Seaweed AS

Org.nr.:           917339937

Lokalitet:         Gisløy-N (Alge-prosjekt)

Kartref.:         Midtpunkt i anlegget N 68 57.808 E 15 15.387

Kontaktperson: Vidar Carlsen, tlf: 99 22 51 13

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved rådhuset i Øksnes kommune i Nordland og på kommunenes hjemmesider. Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema på nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema-akvakultur/akvakultursoeknad

 

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Kunngjøring - Myre Havbruk AS, Søknad om oppdrettslokalitet, Hornet

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Øksnes kommune

Søker: Myre Havbruk AS 998 030 919

Søknaden gjelder: Ny lokalitet, fangstbasert akvakultur

Omsøkt størrelse: 2340 tonn MTB av torsk

Lokalitet: Hornet

Koordinater: N 68º50,665 Ø 15º02,266`

Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra 30.08.2017.

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon fra arealplan Øksnes kommune - etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur torsk

Hornet Grunnkart 1-5000

Hornet Sjøkart 1-50 000

Olex_Hornet

Posisjoner_Hornet

Hornet Sjøkart 1-5000

Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for fangstbasert avkakultur for torsk - lokalitet Horn i Romsetfjorden.

Myre Havbruk AS - søknad om fangstbasert akvakultur - lokalitet Hornet i Øksnes kommune

Søknad om fangstbasert akvakultur - Myre Havbruk - lokalitet Hornet - Øksnes kommune

Vedlegg 6 - Hornet kystsoneplankart

Vedlegg 7- Hornet Olex 1-5000

Vedlegg 8 - Posisjonsangivelser - anleggskonstruksjon og fortøyningspunkter

Vedlegg 9 - Hornet Anleggskart 1-1000

Vedlegg 10 - Hornet Dybdekart 1-5000

Vedlegg 11 - Beredskapsplan

Vedlegg 2 - Hornet B-u SM Hydro

Vedlegg 4 - Sjøkart som viser anleggets plassering jf annen akvakulturrelatert virksomhet

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Kunngjøring - Myre Havbruk AS, Søknad om oppdrettslokalitet, Oppmyrebogen

I I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur Øksnes kommune
Søker: Myre Havbruk AS 998 030 919
Søknaden gjelder: Ny lokalitet, fangstbasert akvakultur
Omsøkt størrelse: 1560 tonn MTB av villfanget torsk
Lokalitet: Oppmyrbogen
Koordinater: N 68º53,320` Ø 15º03,741`
Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra 30.08.2017

Vedlegg:

 

Søknad om dispensasjon fra arealplan   - lokalitet Oppmyrbogen - etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur 

Oppmyrbogen Sjøkart 1-50 000

Oppmyrbogen Dybdekart 1-5000

Oppmyrbogen Olex fortøyninger og gps

Olex Oppmyrbogen bilde3

Søknad om dispensasjon fro etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur for villfanget torsk - lokalitet Oppmyrebogen i Steinlandsfjorden

Myre Havbruk AS - søknad om ny lokalitet Oppmyrbogen til fangstbasert akvakultur i Øksnes kommune

Søknad om fangstbasert akvakultur - Myre Havbruk - lokalitet Oppmyrbogen - Øksnes kommune

Vedlegg 2 - B-undersøkelse 19.01.2016 Oppmyrbogen

Vedlegg 4 - sjøkart anleggsplassering vs annen AK virksomhet

Vedlegg 5 - Oppmyrbogen 1-50 000-A3

Vedlegg 6 -Kystsoneplankart med lokalitet inntegnet 

Vedlegg 7 - Dybdekart 1-5000-A3 med pkt SM og MP

Vedlegg 8 - Anlegg med posisjonsangivelser

Vedlegg 9 - Oppmyrbogen anleggskart 1-1000

Vedlegg 10 - Oppmyrbogen Sjøkart 1-5000

Vedlegg 11 - Beredskapsplan

Vedlegg 12 - Oppmyrbogen strømrapport 15.11.2016

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post