Vedtatt planprogram for reguleringsendringer ved Kattnesbukta

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 069/18 å godkjenne planprogrammet for reguleringsendringene i Kattnesbukta og Sommarøya.

Endringene dreier seg om blant annet økt utnyttelse av Kattnesbukta, tilrettelegge for kommunaltekniske anlegg, endringer og justeringer av formål.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om vedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune
Forvaltningsavdelingen
Storgata 27
8430 Myre
 
Fristen for å klage er 08.08.2018
 
Vedlegg:
 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Oppstart av revidering - Kommuneplanens samfunnsdel

Øksnes kommune begynner sitt arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Dette ble vedtatt i KS-sak 057/18. Dette innebærer at planprogrammet nå sendes på høring samtidig som at det varsles oppstart av arbeidet med selve samfunnsdelen. Jf. Plan- og bygningsloven §§ 5-2, 11-2, 11-12 og 11-13.

Se planprogrammet for utdypende informasjon om den videre prosessen. 

Vedtaket fattet i kommunestyret kan sees i sin helhet sees i kommunens innsynsmodul.

Om man ønsker å komme med innspill må disse leveres skriftlig enten til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Eller på epost til .

Frist for innspill 21.07.2018

 

Vedlegg:

Utkast av planprogram

Fremdriftsplan for planarbeidet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Skåltofta.

Det ble vedtatt i HT-sak 029/18 å legge detaljreguleringsplanen for Skåltofta ut på offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planen dekker gnr. bnr. 70/1, 70/6, 70/10, 70/13, 70/15, 70/16, 70/37, 70/38, 70/58 og 70/59. I denne høringen foreligger det planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.

Formålet med denne reguleringsplanen er for å kartlegge mulighetene og hensynene i området. Det kommer fram av innspill fra øvre myndigheter at området i liten grad egner seg for utbygging/ny bebyggelse av flere årsaker. Men det er særlig 4 grunner som gjør området uegnet: snøskred og steinsprang, infrastruktur (vann, avløp og vei), kulturminner og topologi.

 

Kommunen har satt formål på eiendommene etter det som står i matrikkelen, om noen ønsker å endre dette må de sende innspill på dette, samtidig som de søker om bruksendring, jf. pbl §20-1 d). Dette ble presisert i hovedutvalgets vedtak.

 

Planprosessen: Om det kommer innspill som krever store endringer i dokumentene som nå er under høring nå, så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, da vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken.

Om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsendringen vedtas av kommunestyret. Etter det er det klagemulighet for alle partene i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

 

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Vedtaket kan sees i kommunens innsynsmodul.

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 25.07.2018

  
Vedlegg:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post