Hovedplan vann og avløp 2018-2015 – offentlig ettersyn

Hovedplan vann og avløp 2018-2015, Øksnes kommune – offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 019/18 å legge forslag til hovedplan for vann og avløp, 2018-2025, ut på offentlig ettersyn.

Hovedplanen og hovedutvalgets vedtak I HT-sak 019/18 legges ut til offentlig innsyn i tiden 14.03-25.04.2018, på kommunetorget, Øksnes kommune. Dokumentet kan også leses her.

Frist for å komme med innspill til planen settes til 25.04.2018. Innspill sendes Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til .

Øksnes kommune

Teknisk enhet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Varsel om planstart – Inner-Myrvågen, Nord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Havnegata 20A, Staven Grus AS og Vågen Eiendom AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for område i Inner-Myrvågen, Nord, Øksnes kommune, jf. vedtak HT 012/18.

I gjeldende reguleringsplan for området, er det avsatt til industri som formål – Industriområdet Valen, 26.05.76. Den nye detaljreguleringen vil legge til rette for formålene forretning/kontor/næring/mindre industri. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for mer næringsareal som skal understøtte aktiviteten i området. Eksisterende regulering fra 1976 er på ca 100 daa. Supplerende område vil være på ca 60 daa.

Kommunen konkluderer med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Alpha Konsulent AS, , telefon 959 97 403.

Innspill til planarbeidet sendes Alpha Konsulent AS, Steiroveien 88, 8404 Sortland eller til ,  innen 19. april 2018. Kopi av merknader skal sendes Øksnes kommune.

Vedlegg:

Saksframlegg HT-sak 012/18

Planomriss

Referat forhåndskonferanse

Mottatt søknad

Vurdering av konsekvensutredningsbehovet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post