Vedtak av detaljreguleringsplan på Kjærlighetshaugen.

Kommunestyret vedtok i KS-sak 002/17 å godkjenne detaljreguleringsplanen ”Kjærlighetshaugen”, planID 2016003. Planen åpner for å bygge boliger samt småbåthavn i området.

Det har kommet en rekke innspill til saken. Både til utbyggingen direkte men også trafikkforholdene forbi området, disse er besvart av forslagstiller. Administrasjonen foreslo å avvise planen, men kommunestyret valgte å godkjenne planen slik den forelå i saken. Kommunestyret har satt krav om at ny veiløsning forbi området og videre ut mot Sandvikbakken og Vorneset skal være utbygd før det tillates å bygges på området.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om planvedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

   

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 17.03.2017

 
 Vedlegg:

 

 

Publisert i Høringer

UtskriftE-post

Festepunkt for hytter – Mikkelsnes, Steinlandsfjord

Øksnes kommune

Festepunkt for hytter – Mikkelsnes, Steinlandsfjord.

 
Øksnes kommune har 3 festepunkt for hytter på Mikkelsneset, gnr. 56/12 og 13, til leie.
 
Det er vedtatt reguleringsplan for ovennevnte eiendommer og området er regulert til byggeområde for hytter med tilhørende anlegg, naust og landbruksområde. Eiendommene er uten vegforbindelse og ligger på vestsiden av Steinlandsfjorden. I naustområdet kan det oppføre inntil 3 naust, frittstående i gruppe og felles adkomstbrygge. I landbruksområdet kan det drives tradisjonelt landbruk. En av hyttene kan nyttes til utleiehytte, som en del av driftsgrunnlaget i landbruksdrifta.
 
Frist for å melde sin interesse for festepunktene settes til 15.04.17.
 
Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte teknisk enhet, Øksnes kommune, Unni Berglund eller Jon Magnus Larsen på tlf. 76 18 50 00.
 
Teknisk enhet
Øksnes kommune
 
 
 

 

Publisert i Høringer

UtskriftE-post