Vedtak av detaljreguleringsplan på Kjærlighetshaugen.

Kommunestyret vedtok i KS-sak 002/17 å godkjenne detaljreguleringsplanen ”Kjærlighetshaugen”, planID 2016003. Planen åpner for å bygge boliger samt småbåthavn i området.

Det har kommet en rekke innspill til saken. Både til utbyggingen direkte men også trafikkforholdene forbi området, disse er besvart av forslagstiller. Administrasjonen foreslo å avvise planen, men kommunestyret valgte å godkjenne planen slik den forelå i saken. Kommunestyret har satt krav om at ny veiløsning forbi området og videre ut mot Sandvikbakken og Vorneset skal være utbygd før det tillates å bygges på området.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om planvedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

   

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 17.03.2017

 
 Vedlegg:

 

 

Publisert i Høringer

UtskriftE-post