Vedtatt planprogram - Staven industriområde - områderegulering

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 104/17 å godkjenne planprogrammet for områdereguleringen ”Staven industri”.

Planen åpner for fyllinger i sjøen for å legge til rette for ny industriutbygging.

Det som ble vedtak er planprogrammet for selve planen, programmet beskriver hva som er tenkt å gjøres og hva som loven krever at de utreder. Det som er vedtatt blir fulgt opp i selve planarbeidet. I samme møtet ble det vedtatt offentlig ettersyn av planen, men det kommer et eget brev om dette.

Det har ikke kommet innsigelser i saken, men en rekke innspill som har blitt brukt for å finne den beste løsningen.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om vedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Det er viktig å huske at partsbrevet kun åpner for å klage på planprogrammet og ikke planen.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 22.12.2017.

Mer om saken sees i innsynsmodulen.

Om du har spørsmål i forbindelse med dette brevet, så ta kontakt med saksbehandler.

 Vedlegg:

Vedtatt planprogram for Staven industriområde

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post