Oppstart av reguleringsplan for næringsområde på Myre, del av gnr 65 bnr 79 i Øksnes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for regulering av næringsområde langs fv 821 Sortlandsveien øst i Myre sentrum.

Forslagstiller er Handelsbygg AS. Planområdet er totalt ca 56 daa og avsatt til LNF-formål med tillatelse til spredt bolig- og ervervsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Øksnes. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging til sentrumsformål, plasskrevende varehandel, industri, håndverksbedrifter, lager, kontor og offentlig/privat tjenesteyting, og med tilhørende parkering og uteanlegg. Adkomst er forutsatt fra fv 182 Sortlandsveien.

bilde170118

 

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. Det er gjennomført oppstartmøte med Øksnes kommune og oppstart av planarbeid er gitt politisk tilslutning i Hovedutvalg for teknisk sektor i sak 65/17.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog,

Frist for merknader til planarbeidet er 5. mars 2018

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post