Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Skåltofta.

Det ble vedtatt i HT-sak 029/18 å legge detaljreguleringsplanen for Skåltofta ut på offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planen dekker gnr. bnr. 70/1, 70/6, 70/10, 70/13, 70/15, 70/16, 70/37, 70/38, 70/58 og 70/59. I denne høringen foreligger det planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.

Formålet med denne reguleringsplanen er for å kartlegge mulighetene og hensynene i området. Det kommer fram av innspill fra øvre myndigheter at området i liten grad egner seg for utbygging/ny bebyggelse av flere årsaker. Men det er særlig 4 grunner som gjør området uegnet: snøskred og steinsprang, infrastruktur (vann, avløp og vei), kulturminner og topologi.

 

Kommunen har satt formål på eiendommene etter det som står i matrikkelen, om noen ønsker å endre dette må de sende innspill på dette, samtidig som de søker om bruksendring, jf. pbl §20-1 d). Dette ble presisert i hovedutvalgets vedtak.

 

Planprosessen: Om det kommer innspill som krever store endringer i dokumentene som nå er under høring nå, så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, da vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken.

Om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsendringen vedtas av kommunestyret. Etter det er det klagemulighet for alle partene i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

 

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Vedtaket kan sees i kommunens innsynsmodul.

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 25.07.2018

  
Vedlegg:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post