Oppstart av revidering - Kommuneplanens samfunnsdel

Øksnes kommune begynner sitt arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Dette ble vedtatt i KS-sak 057/18. Dette innebærer at planprogrammet nå sendes på høring samtidig som at det varsles oppstart av arbeidet med selve samfunnsdelen. Jf. Plan- og bygningsloven §§ 5-2, 11-2, 11-12 og 11-13.

Se planprogrammet for utdypende informasjon om den videre prosessen. 

Vedtaket fattet i kommunestyret kan sees i sin helhet sees i kommunens innsynsmodul.

Om man ønsker å komme med innspill må disse leveres skriftlig enten til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Eller på epost til .

Frist for innspill 21.07.2018

 

Vedlegg:

Utkast av planprogram

Fremdriftsplan for planarbeidet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post