Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

 

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: Øyfisk AS org. 945 095 016

Søknaden gjelder: Endring av areal samt biomasseendring ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 2340 tonn

Lokalitet: 16216 Lønskog

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º51,780` Ø 15º05,237`

Kontaktadresse:

 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.07.2018

Vedlegg: 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Søknad om refortøyning og økt maksimal tillatt biomasse

Beredskapsplan for rømming

Beredskapsplan for fiskehelse/fiskevelferd

B-undersøkelse

Grunnkart_1-5000

Strømmålinger Lønskog

Annleggskart 1-1000

Kart med Posisjoner

Kvittering betalt gebyr

Lønnsskog på kommunens arealdel

Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 16216 Lønskog

Sjøkart 1-50000

Skriv til forundersøkelse

Undervannstopografi

Øksnes kommunes arealplan

Innholdsfortegnelse

Tilbakemelding på varsel om retur av søknad om arealendring

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post