Vedtatt planprogram for reguleringsendringer ved Kattnesbukta

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 069/18 å godkjenne planprogrammet for reguleringsendringene i Kattnesbukta og Sommarøya.

Endringene dreier seg om blant annet økt utnyttelse av Kattnesbukta, tilrettelegge for kommunaltekniske anlegg, endringer og justeringer av formål.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om vedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune
Forvaltningsavdelingen
Storgata 27
8430 Myre
 
Fristen for å klage er 08.08.2018
 
Vedlegg:
 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post