Line Dalene

Line DaleneLine Dalene

 
Stilling: Arealplanlegger/Byggesaksbehandler
Arbeidsområde: Teknisk
Fasttelefon: 76 18 50 65
Mobiltelefon:  
Epostadresse:
Ansatt i
 

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post

Krav til opplysninger vedlagt søknader

Opplysninger som skal vedlegges søknad om bygging/utlegging av kai, flytebrygge, molo, Fylling, rør og ledninger osv.

-          Avklaring om eiendomsforhold eventuell erklæring fra Grunneier.
-          Ansvarlig søkers og eiers (hvis andre) gnr./bnr.
-          Planavklaring (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, kystsoneplan etc.)
-          Avklaring om det må søkes om dispensasjon der tiltaket er i strid med plan eller lovverk. En eventuell dispensasjonssøknad må begrunnes og vedlegges søknaden.
-          Avklaring mulighet for fellesanlegg eller åpning for tilkobling av flere innenfor samme område
-          Nabovarsel
-          Merking av anlegget herunder dag og nattmerking for tiltak slik som flytebrygger o.l
-          Nøyaktig plassering av anlegget med:
              Inntegnet på Økonomisk kartverk
                      Oversiktskart målestokk
                      Detaljkart målestokk 1:1000 (1:500)
      1. Retning
      2. Mål på kai
      3. Lengde på fortøyninger, gangvei o.l (gjelder flytebrygger)

 

Opplysninger som skal vedlegges søknad om oppdrettslokaliteter.

-          Skisse over anleggene med anleggs- og fortøyningsareal.
-          Retning på anlegg(ene)
-          Posisjonsbestemmelse på ytterpunktene til anleggene
-          Koordinatene inntegnet i sjøkart eller annen koordinatbestemt godkjent kartverk
-          Kartnummer/serie
-          Ved event. bruk av satellitt posisjoneringssystem ønskes også dette oppgitt
-          Merking av anlegget/type og farge på flottører

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

I konsesjonsloven er det gjort endel unntak fra loven der det ikke må søkes om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Det må isteden sendes med en egenerklæring om konsesjonsfrihet når skjøtet skal tinglyses.

Kunden fyller ut alle nødvendige opplysninger på skjema: 

SLF-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Kommunen kontrollerer og bekrefter at ervervet er konsesjonsfritt . Hvis ervervet likevel skulle være konsesjonspliktig, må kommunen gi melding om at det må søkes om konsesjon.

Kunden sender skjøtet og egenerklæring om konsesjonsfrihet til Statens kartverk, 3507 Hønefoss, for tinglysning.

Kontakt oss:
Øksnes kommune, postboks 33, 8439 Myre, 

Telefon: 76 18 50 00 (Kommunetorget ) 

Besøksadresse: Storgata .27
Epost:

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post

Ken-Ivan Reinholdtsen

 

Ken Ivan ReinholdtsenKen Ivan Reinholdtsen

 
Stilling: Brann/Feiing
Arbeidsområde: Brann- og redningstjeneste
Fasttelefon: 76 18 50 57
Mobiltelefon: 957 55057
Epostadresse:
Ansatt i
 

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post