Krav til opplysninger vedlagt søknader

Opplysninger som skal vedlegges søknad om bygging/utlegging av kai, flytebrygge, molo, Fylling, rør og ledninger osv.

-          Avklaring om eiendomsforhold eventuell erklæring fra Grunneier.
-          Ansvarlig søkers og eiers (hvis andre) gnr./bnr.
-          Planavklaring (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, kystsoneplan etc.)
-          Avklaring om det må søkes om dispensasjon der tiltaket er i strid med plan eller lovverk. En eventuell dispensasjonssøknad må begrunnes og vedlegges søknaden.
-          Avklaring mulighet for fellesanlegg eller åpning for tilkobling av flere innenfor samme område
-          Nabovarsel
-          Merking av anlegget herunder dag og nattmerking for tiltak slik som flytebrygger o.l
-          Nøyaktig plassering av anlegget med:
              Inntegnet på Økonomisk kartverk
                      Oversiktskart målestokk
                      Detaljkart målestokk 1:1000 (1:500)
      1. Retning
      2. Mål på kai
      3. Lengde på fortøyninger, gangvei o.l (gjelder flytebrygger)

 

Opplysninger som skal vedlegges søknad om oppdrettslokaliteter.

-          Skisse over anleggene med anleggs- og fortøyningsareal.
-          Retning på anlegg(ene)
-          Posisjonsbestemmelse på ytterpunktene til anleggene
-          Koordinatene inntegnet i sjøkart eller annen koordinatbestemt godkjent kartverk
-          Kartnummer/serie
-          Ved event. bruk av satellitt posisjoneringssystem ønskes også dette oppgitt
-          Merking av anlegget/type og farge på flottører

Publisert i Teknisk

Utskrift E-post