Barn som lever i fattigdom - Regjeringens strategi

Sosial ulikhet medfører at det oppstår ulikhet i hvordan helse og uhelse fordeler seg i befolkningen.  Å utjamne sosiale forskjeller i samfunnet er av sentral betydning for folkehelsa. Det er det stor og omforent forståelse rundt, både nasjonalt og internasjonalt.  Her finner du regjeringens strategi for perioden 2015 – 2017 for å motvirke barnefattigdom :

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post