Veiledende Standard for Praktisk bistand

Tjenestens formål:

 • At de som har kortvarig eller langvarig behov for praktisk bistand i hjemmet skal få tilbud om dette.
 • Å arbeide forebyggende for å redusere behovet for praktisk bistand.

 

Hvem får tjenesten:

 • Personer som har et særlig hjelpebehov pga sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, og som ikke selv klarer å ivareta praktiske gjøremål i hjemmet og /eller som trenger opplæring veiledning.
 • Kommunestyret har vedtatt at hjemmehjelp skal gis hver 3. uke – hovedregel.
 • All hjelp tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende. Det skrives enkeltvedtak, som sier hva tjenesten inneholder.

 

Hvilke tjenester tilbyr vi:

 • Informasjon og veiledning om brukerens rettigheter i forhold til praktisk bistand

      ( Sosialtjenesteloven § 4-2).

 • Hjemmehjelpsoppgaver som husvask/ gulvvask, støvtørring, støvsuging. Vinduspuss og gardinskift 1 gang pr år. Dersom det er behov ut over dette må det avstås fra andre tjenester.
 • Klesvask
 • Sengeskifte hver 3. uke dersom ikke noe spesielt oppstår.
 • Matinnkjøp. Bestilling av varer 1 gang pr uke, i butikk som bringer.
 • Matombringing og ev. tilrettelegge måltider. OBS! Kriterier for å få matombringing.
 • Tilrettelegge og motivere for bruk av egne ressurser.
 • Skaffe hjelpemidler ved behov.
 • I samråd med hjemmesykepleien bistå med hjelp til bading, hårstell og fotstell.

 

For øvrig presiseres:

 • Det kan ikke forventes at personalet skal ta ut store og tunge gulvtepper for lufting/ rensing ved hver husvask. Disse bør støvsuges.
 • Baking, sølvpuss og kobberpuss kan ikke kreves utført.
 • Personalets arbeidsområde i deres leilighet/ hus må begrense seg til rom som er i daglig bruk: Soverom, kjøkken, stue, entre, bad og toalett.
 • Ekstra arbeidsoppgaver i forbindelse med besøkende utføres ikke. Det gjelder forberedelse, opprydding, vasking av rom og klær etter besøkende eller feriegjester.

 

Kriterier for matombringing:

 • Søker må være innskrevet i hjemmetjenesten.
 • Matombringing kan innvilges der hjemmetjenesten ellers måtte ha laget middag.
 • Kan gis som et korttidstilbud der for eksempel pasienter er utskrevet fra sykehus.

Tjenesten omfatter ikke:

 • Kjøring/ følge til og fra lege, sykehus, tannlege, fysioterapeut, optiker, fotpleier, butikk, o. l. (Kan vurderes individuelt i spesielle tilfeller).
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og andre voksne i husstanden.
 • Hovedrengjøring som rundvask.
 • Merarbeid med kjæledyr.
 • Bæring av brensel, opptenning i ovn, ta ut aske og lignende.

 

Hvordan få tjenesten:

Henvendelse rettes til omsorgsbasen i den delen av kommunen vedkommende bor eller oppholder seg. Henvendelse kan gjøres så vel muntlig som skriftlig. Søknad om praktisk bistand/ hjemmehjelp kan gjøres av:

 • Brukeren selv                                       
 • Pårørende eller andre
 • Fastlege
 • Institusjon og sykehus

Søknad skrives på eget skjema som en får ved henvendelse til omsorgsbasen, PRO- kontor eller Service- torget. Etter mottatt søknad vil brukeren få en henvendelse om vurderingsbesøk snarest, og senest innen 3 uke.

På vurderingsbesøket gjøres kartlegging av hjelpebehov i samråd med brukeren og ev. pårørende. Brukeren får tilsendt vedtak som inneholder hvilke tjenester og avtaler som er inngått

.

Vilkår for tjenesten:

 • Det utføres ei arbeidsplassvurdering i hht Arbeidsmiljøloven.
 • Utstyr som gir hjelper anledning til å gi praktisk bistand i forhold til vedtak og avtale. Så som: vaskemaskin, støvsuger, bøtter, vaskemiddel og lignende. Kommunen holder reingjøringsutstyr som er tilpasset krav til moderne reinhold – Mopper for tørr og våt reingjøring, og kluter til støvtørking.
 • Du er villig til å installere nødvendige hjelpemidler i hjemmet. Dette er et krav vi er pålagt av arbeidstilsynet for å kunne yte hjelp i hjemmet. Det er en hjelp for deg selv, men også for å sikre arbeidsmiljøet til de ansatte.
 • Du er villig til å ommøblere.
 • Elektriske redskaper og installasjoner, som har betydning for tjenesten, skal være i forsvarlig stand.
 • Godt synlig husnummer.
 • Godt oppmerket, strødd/ måket vei.
 • Utelys slåes på i mørketida.
 • Kjæledyr ivaretas på en forsvarlig måte.
 • Du gir oss beskjed dersom du ikke er hjemme.

Om røyking i hjemmet:

Røykeloven gjelder ikke i brukerens eget hjem, men Øksnes kommune er opptatt av å beskytte sine ansatte mot passiv røyking. Derfor oppfordres brukerne til ikke å røyke når de ansatte arbeider i hjemmet. Dersom det er mulig er det ønskelig at det luftes godt før hjelperen kommer.( Ca ½ time før besøk).

 

 

Vi lover:

 • At personalet har med id- kort som viser hvem de er.
 • At personalet møter brukeren med respekt og overholder taushetsplikten.
 • At personalet ikke røyker i hjemmet ditt.
 • At du får beskjed dersom tjenesten flyttes til annen dag.
 • At du så langt som mulig skal få innflytelse på hvordan tjenesten utføres.

Lovgrunnlag

Praktisk bistand og opplæring, hjemmehjelp og andre sosiale tjenester tildeles etter Lov om sosiale tjenester i kommunene. Dersom du ønsker å klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den omsorgsbasen som yter tjenesten, som også kan gi nødvendig råd og veiledning.

Hva koster tjenesten?

Hjemmehjelp/ praktisk bistand er en tjeneste som brukeren må betale for.

Gebyr for hjemmehjelp blir vedtatt politisk. Hva brukeren skal betale vil avhenge av inntekt/ pensjon, og blir fastsatt etter gjeldende lover, forskrifter og vedtak.

For mer informasjon kontakt:

 

Avdeling

Telefonnr.

Merknader

Hjemmetjenesten Myre

761 85000

Mellom kl 10.00 – 14.00

Hjemmetjenesten Alsvåg

761 85270/ 761 85275

 

Psykisk helse, miljøtjenesten

761 85000

 

Kommunetorg ( Rådhuset)

761 85000

 

 

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post