Veiledende Standard for Hjemmesykepleie

Tjenestens formål:

 • At de som har akutt eller kronisk sykdom/ funksjonshemming skal få tilbud om rehabilitering, pleie og omsorg i eget hjem.
 • Å arbeide forebyggende for å redusere behovet for pleie og omsorg.
 • At brukerne skal føle trygghet for å kunne bo lengst mulig i eget hjem

 

Hvem får tjenesten:

 • Akutt og kronisk syke, og funksjonshemmede brukere som ikke kan ivareta sine fysiske og psykiske behov.
 • For å få hjemmesykepleie må en bo eller midlertidig oppholde seg i Øksnes kommune.
 • All hjelp tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende. Det skrives enkeltvedtak, som sier hva tjenesten inneholder.

 

Hvilke tjenester tilbyr vi:

 • Informasjon og veiledning om brukerens rettigheter i forhold til helsehjelp              ( Kommunehelseloven § 2-1 annet ledd).
 • Hjelp til personlig hygiene, ernæring, sårstell, administrering av medisiner og andre sykepleiefaglige prosedyrer. Det gis dusj /bading 1 gang i uken dersom ikke helsetilstanden tilsier noe annet.
 • Tilrettelegge og motivere for bruk av egne ressurser.
 • Være samtalepartner og støttespiller i en vanskelig livssituasjon.
 • Skaffe hjelpemidler ved behov.
 • Dersom bruker ønsker det, og personalressurser kan skaffes, er det mulig å få omsorg i eget hjem ved livets slutt.
 • Hjemmetjenesten har døgntjeneste i sentrumsnære områder på Myre.
 • Trygghetsalarmer – privat eller leid av kommunen

 

Tjenesten omfatter ikke:

 • Dersom en bruker er fysisk og psykisk i stand til det, benyttes legekontorets tjenester til f. eks. blodprøvetaking, sårskift, fjerning av sting o. l.
 • Kjøring/ følge til og fra lege, sykehus, tannlege, fysioterapeut, optiker, fotpleier, offentlige kontorer, butikk, o. l. , samt timebestillinger. (Kan vurderes individuelt i spesielle tilfeller og vil fremkomme i vedtaket)
 • Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og andre voksne i husstanden.
 • Merarbeid med kjæledyr.
 • Bæring av brensel, opptenning i ovn, ta ut aske og lignende.

 

Hvordan få tjenesten:

Henvendelse rettes til omsorgsbasen i den delen av kommunen vedkommende bor eller oppholder seg. Henvendelse kan gjøres så vel muntlig som skriftlig. Søknad om hjemmesykepleie kan gjøres av:

 • Brukeren selv                                       
 • Pårørende eller andre
 • Fastlege
 • Institusjon og sykehus

Søknad skrives på eget skjema som en får ved henvendelse til de ulike avdelinger eller  til Kommunetorget Øksnes Rådhus. Etter mottatt søknad vil brukeren få en henvendelse om vurderingsbesøk snarest, og senest innen 3 uke.

På vurderingsbesøket gjøres kartlegging av hjelpebehov i samråd med brukeren og ev. pårørende. Brukeren får tilsendt vedtak som inneholder hvilke tjenester og avtaler som er inngått

.

Vilkår for tjenesten:

 • Det utføres ei arbeidsplassvurdering i hht Arbeidsmiljøloven.
 • Utstyr som gir hjelper anledning til å gi pleie og omsorg i forhold til vedtak og avtale. Så som: vaskemaskin, rene håndklær, vaskekluter, klær, hygieneartikler og lignende.
 • Du er villig til å installere nødvendige hjelpemidler i hjemmet. Dette er et krav vi er pålagt av arbeidstilsynet for å kunne yte hjelp i hjemmet. Det er en hjelp for deg selv, men også for å sikre arbeidsmiljøet til de ansatte.
 • Du er villig til å ommøblere.
 • Elektriske redskaper og installasjoner, som har betydning for tjenesten, skal være i forsvarlig stand.
 • Godt synlig husnummer.
 • Godt oppmerket, strødd/ måket vei.
 • Utelys slåes på i mørketida.
 • Kjæledyr ivaretas på en forsvarlig måte.
 • Du gir oss beskjed dersom du ikke er hjemme.

Om røyking i hjemmet:

Røykeloven gjelder ikke i brukerens eget hjem, men Øksnes kommune er opptatt av å beskytte sine ansatte mot passiv røyking. Derfor oppfordres brukerne til ikke å røyke når de ansatte arbeider i hjemmet. Dersom det er mulig er det ønskelig at det luftes godt før hjelperen kommer.( Ca ½ time før besøk).

 

Vi lover:

 • At personalet har med id- kort som viser hvem de er.
 • At personalet møter brukeren med respekt og overholder taushetsplikten.
 • At personalet ikke røyker i hjemmet ditt.
 • At du så langt som mulig skal få innflytelse på hvordan tjenesten utføres.

Lovgrunnlag

Hjemmesykepleie tildeles etter Lov om helsetjeneste i kommunene. Dersom du ønsker å klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den Hjemmetjenesten som yter tjenesten, som også kan gi råd og veiledning.

Hva koster tjenesten.

Hjemmesykepleie er gratis.

For mer informasjon kontakt:

 

Avdeling

Telefonnr.

Merknader

Hjemmetjenesten Myre

761 85000

Mellom kl 10.00 – 14.00

Hjemmestjenesten Alsvåg

761 85270/ 761 85275

 

Psykisk Helse og miljøarbeid

761 85000

 

Kommunetorget ( Rådhuset)

761 85000

 

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post