Psykisk helse og rus tjenester

Psykisk helsearbeid og rustjeneste gir hjelp og oppfølging til personer med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer bosatt i Øksnes kommune.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og kan kontaktes på telefon, ved frammøte eller ved å søke tjenestekontoret. Søknadskjema finner du her. Søknaden behandles fortløpende og saksbehandles av tjenestekontoret. Søkere kontaktes for vurderingssamtale. Tjenestene er gratis.

Der det foreligger bekymringsmelding drives det også oppsøkende virksomhet. Deler av tjenesten er lovpålagt.

Vår tjeneste er tverrfaglig sammensatt der ansatte har helse- og sosialfaglig høyskole samt ulike videreutdanninger innen psykisk helse- og rusfeltet. 

Målgruppen er først og fremst personer over 18 år med psykiske helse og rus utfordringer. Tjenesten gir videreformidling til behandlings og rehabiliteringsopphold utenfor kommunen. Tjenesten jobber både med forebygging, oppfølging og ettervern. Og et mål med denne tjenesten er å tilby hjelp til å mestre livet på en bedre måte.

Tjenesten kan bestå av:

  • støttesamtaler (på kontor eller i hjemmet)
  • råd og veiledning til enkeltpersoner eller grupper/skoleelever
  • hjelp til samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser
  • trim-/turgruppe
  • kurs i ART (sinnemestring)
  • kurs i depresjonsmestring KID/ Mestringskurs for ungdom (DU)
  • deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
  • hjelp til administrering av medikamenter
  • famile og nettverksarbeid

Ansatte er også med i kommunens psykososiale kriseteam.

Hvordan ta kontakt: Mobiltelefon fagansvarlig psykisk helse og rus: 90508677                        

Mailadresse:

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid på hverdager 09.00 – 15.00.

Vi er lokalisert i underetasjen på Myreheimen Bo og behandling, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre.Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post

BARNEFATTIGDOMSSTATISTIKK

Barne-, ungdoms, - og familiedirektoratet har utarbeidet et enkelt verktøy til å finne statistikk når det gjelder barnefattigdom. Her finner du enkelt tall for Øksnes kommune og for sammenlignbare kommuner om du har interesse for det. For å måle omfanget av barnefattigdom brukes lav inntekt som mål. Lav inntekt defineres som lavere enn 60% av medianinntekten i Norge. I velstående land som Norge baseres fattigdomsdefinisjonen fra Townsend (1979:31):

”En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet” . Omfanget av barnefattigdom anslås gjennom å måle antall og andel barnefamilier med lav inntekt. Lavinntektsgrensen er satt til 60 prosent av medianinntekten i Norge («EU-60»). Med inntekt menes samlet inntekt etter skatt, per husholdning. Andelen av barn som vokser opp i lavinntekstsfamilier i Norge i dag er økende. Så er det viktig å minne om at ;  ” Det er ikke nødvendigvis slik at å vokse opp i en familie med lav inntekt, er det samme som å vokse opp i fattigdom. Situasjonen til hver lavinntektsfamilie vil variere, og være avhengig av hvilke bo- og leveutgifter de har. Mange av disse barna risikerer likevel å vokse opp i fattigdom, og vi fanger opp denne gruppen ved å måle hvem som har lav inntekt. Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser både for situasjonen her og nå, og for fremtidige muligheter.” (Klipp fra BUF-dir sin hjemmeside om barnefattigdom)

Interessert i detaljer for din kommune , følg link :

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post

Barn som lever i fattigdom - Regjeringens strategi

Sosial ulikhet medfører at det oppstår ulikhet i hvordan helse og uhelse fordeler seg i befolkningen.  Å utjamne sosiale forskjeller i samfunnet er av sentral betydning for folkehelsa. Det er det stor og omforent forståelse rundt, både nasjonalt og internasjonalt.  Her finner du regjeringens strategi for perioden 2015 – 2017 for å motvirke barnefattigdom :

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff601d1ab03d4f2dad1e86e706dc4fd3/barn-som-lever-i-fattigdom_q-1230-b.pdf

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post

Arrangementer under Folkehelseuka 2015 uke 17

Folkehelseuka nærmer seg! Her er en smakebit av programmet for uka : 
 
ÅPNING
Ordfører åpner folkehelseuka og inviterer til tur!
Program for åpningen av folkehelseuke finner du HER!

FRISKIS OG SVETTIS
Friskis og Svettis har åpne treninger i folkehelseuka. Nå har du sjangsen til å undersøke om "Friskis og Svettis" kan være nettopp din treningsform. For mer informasjon, følg link til PROGRAM!
ERNÆRINGSSEMINAR
Tirsdag 21.4 i folkehelseuka treffer ungdomsskoleelever og lærere klinisk ernæringsfysiolog Kari Hege Mortensen i Øksnes på dagtid
Foreldre og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen til ettermiddagsarrangementet på Myre skole kl. 1800, tema : De gode valgene – hva trenger barn og unge for å holde seg friske?  PROGRAM! 

KURS I PERSONLIG ØKONOMI FOR UNGDOM
Pssst! Visste du at i folkehelseuka får ungdommer anledning til å delta på kurs i personlig økonomi. Kurset arrangeres to ganger i løpet av folkehelseuka. Interessert? Noe for deg eller noen du kjenner? Se HER for videre info!

SEMINAR MED TEMA RUS OG RUSMIDLER
Det blir et innholdsrikt program for mange i folkehelseuka, kanskje et kurs som gir deg mer kompetanse på tema rus og rusmidler er nettopp noe for deg? Midt i folkehelseuka, den 22.April inviterer Sortland ungdomsråd mfl til regional konferanse med tema forebygging og rus. Målgrupper for konferansen er ungdommer, foreldre, fagfolk og andre interesserte. Ei heil busslast med elever fra ungdomsskolene i Øksnes deltar på formiddagskonferansen! For detaljer, følg link HIT!
Påmelding ettermiddagskonferansen http://vesteralen.frikomport.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html
KURS I AFRIKANSK TROMMER, SANG og DANS
"Opplev rytme, energi og livsglede!"
Link HER!

Endelig program for Folkehelseuka i Øksnes finnes HER!

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post