Myreheimen

Myreheimen Bo- og Behandlingssenter

myreheimen_bilde1
Besøksadresse: Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre
Post til beboere sendes til: Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre
Post til Myreheimen sendes til: Storgata 27, 8430 Myre
Faktura kan mottas på epost:
Telefon: 76 18 50 05 (vaktrom)
Enhetsleder: Unni Sørdahl
Tlf: 76 18 50 03
e-post:

  

  Målsetting: Trivsel – Trygghet – Tillit – Toleranse

  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold/Rehabilitering
  • Avlastning
  • Palliativt rom
  • Rom for pårørende
  • Matombringing

 

Informasjon ved opphold på Myreheimen bo- og behandlingssenter.

Myreheimen har sammen med hjemmetjenesten som målsetting at brukerne skal ha mulighet til å bo i sitt nærmiljø lengst mulig.
Myreheimen skal gi brukerne mulighet til varig bomiljø, gjenopptrening, korttidsopphold / avlastning, og evt. pleie ved alvorlig sykdom.
Myreheimen skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorgen, hvor man sammen med hjemmetjenesten er villig til å gå nye veier for å få tilbud tilpasset brukerens behov.
 

Litt om MYREHEIMEN

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Myreheimen, og håper du vil finne deg godt til rette.

Denne brosjyren vil gjøre det lettere å bli kjent her. Den inneholder en del praktiske opplysninger.

Myreheimen bo- og behandlingssenter ligger like ved helsesenteret på Myre. Fra 01.01.2017 har vi plass til 26 beboere, blant annet 6 plasser er kortidsplasser og to plasser er avlastningsplasser. Alle på enkeltrom med dusj / toalett. Det er uttak for telefon og TV på alle rom. (Rommene har breibandstilknytning for TV og internett, mot en egenandel). Vi tilbyr også ØHD tjenesten.

Myreheimen har også et Palliativt rom (lindrende behandling), med eget rom for pårørende.

6 rom er tilknyttet avd. Naustet, som er en egen avdeling for lettere demente og psykogeriatriske pasienter.

Naustet/Myreheimen har egen Sansehage som alle beboerne kan benytte.

Vi kan gi tilbud om ergoterapi, fysioterapi, tannhelsetjeneste og legetjeneste. I tillegg har vi eget fot- og hårpleierom.

Myreheimen har eget kjøkken og vaskeri, samt vaktmestertjeneste.

Vi har samarbeid med kirka og flere frivillige organisasjoner.

 

HVA KAN DU TA MED DEG VED INNLEGGELSEN:

I tillegg til det du får bruk for av tøy og sko, må du gjerne ta med en del personlige ting.

Har du en god stol eller annet du gjerne vil ha med deg, prøver vi å ordne plass så langt som mulig.

Husk også toalettsaker og medisiner som du bruker.

Ikke ta med tunge tepper. De må lett kunne tas ut for risting, og må ligge stødig.

Du kan ta med TV for å ha på rommet ditt, lisensen dekkes under sykehjemmets lisens.

MERKING AV TØY

Eiendeler og tøy  før innleggelse. Bruk merkepenn eller tøymerker av tekstil til å sy fast. Merkingen må være kokeekte.

Privattøy blir vasket i institusjonens vaskeri.

MYREHEIMEN har en aktiv PÅRØRENDEFORENING som:

-        har som formål å skape trivsel for beboerne
-        arrangerer hyggesamvær for beboere og pårørende
-        er med å arrangere julebord til beboerne
-        samler inn penger til ulike trivselstiltak
-        en aktiv pårørendeforening krever positiv deltagelse fra pårørende.

BESØK

Myreheimen skal være mest mulig lik et vanlig hjem, derfor sløyfer vi visittiden og lar beboerne selv bestemme hvor mye besøk de vil ha. Imidlertid må pårørende kanskje hjelpe ”sin” beboer opp dersom det er et travelt tidspunkt og utenom den vanlige rytmen for vedkommende.

Personalet vil gjøre sitt beste for å være fleksibel, men ber om forståelse for de rammer de jobber under.

FØDSELSDAGER

Når du feirer fødselsdager kan du arrangere mindre selskaper etter avtale med avdelingen.

Vi har dekketøy til kaffeservering, men vi regner med at pårørende tar seg av arrangementet. Stue for litt større selskap, kan leies mot et lite vederlag. Er været bra kan også vår nye Sansehage med grillhytte brukes til feiring.

Døgnrytme på Myreheimen

7:30 Vaktskifte
7:45 – 10:30 Morgenstell og frokost
11.00 – 11.30 Lunsj
12:00 – 13.45 Formiddagsaktiviteter
14:00 Middag
15:00 Vaktskifte
15:00 – 16:00 Beboerne hviler
16.00 – 17.00 Kaffe
19.00 – 19.30 Kveldsmåltid
19:30 – 22:00 Kveldsstell
22:00 Vaktskifte

Det gjøres også individuelle vurderinger ut fra beboernes ønsker og behov.

NB! Pårørende kan kjøpe middag på Myreheimen

 

BESØK HJEMME

Når helsetilstanden tillater det, og forholdene ligger til rette ellers, tror vi det er av stor betydning for beboerne å komme bort fra institusjonen, for kortere eller lengre tid.

Ved permisjoner låner vi med nødvendig utstyr og hjelpemidler.

Hjemmesykepleien kan også yte bistand etter nærmere avtale.

 

OPPBEVARING AV PENGER OG VERDISAKER

Institusjonene kan ikke ta ansvar for penger og verdigjenstander som beboerne velger å oppbevare på sine rom. Dette kan tryggest plasseres i bankboks. Institusjonen har egen safe til oppbevaring av mindre beløp / verdisaker.

 

KONTANTYTELSENE

Pasienter som har fast opphold, vil bare få en liten del av trygden utbetalt fra NAV. Resten går til betaling for oppholdet på institusjonen.

Lommepengedelen som blir utbetalt fra NAV til beboeren kalles for kontantytelse.

Dersom du ikke har pårørende i nærheten og trenger hjelp til å betale regninger samt hente lommepenger, vil vi etter vurdering kunne hjelpe deg. I så tilfelle må det gis skriftlig fullmakt.

Dersom beboeren selv ikke er i stand til å disponere kontantytelsene skal hovedansvarlig for institusjonen gjøre dette. Det må da foreligge et formelt legevedtak om dette etter forskrift av 04.12.92 om ”Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie § 6-3”.  

 

BETALINGSFORHOLD 

Per 01.01.2017 må beboer på korttidsopphold betale kr. 155.- per døgn inntil 60 døgn i året. Deretter må beboer betale det samme som ved langtidsopphold.
For natt- /eller dagopphold koster det kr. 80-.

Ved direkte innleggelse på langtidsopphold, kan vederlagsbetalingen først skje etter at beboeren har hatt en ”friperiode”. Beboeren har rett på betalingsfri i en mnd. (30 dager).  Dette gjelder bare for de beboerne som ikke har brukt opp 60 døgn på korttidsopphold.

Når en beboer kommer inn på korttidsopphold/langtidsopphold vil han/hun få tilsendt ”Oppgave over inntektsforhold” for opphold i institusjon.  Oppgave over inntektsforhold må fylles ut, underskrives og returneres til institusjonen, slik at vedtak om hva beboer skal betale for oppholdet kan gjøres.

Hva beboer på vederlag må betale; - 75 % av alderspensjon/grunnpensjon

                                                    - 85 % av andre inntekter - (tilleggpensjon, privat pensjon, renteinntekt, leieinntekt etc.).

75 % av et fribeløp på kr. 8000.- går til fradrag + skatt og gjeldsrenter. Beregnet vederlag utover faste trekk av trygden, vil bli fakturert fra Økonomiavdelingen. Det kan gjøres en avtale om autogiro for dette beløpet.

Vedtak om vederlag kan påklages til fylkesmannen Jfr. Forvaltningsloven §§ 28-34.Det vil bli foretatt kontrollberegning hvert år med ett etteroppgjør/hovedoppgjør. Dette gjøres når skatteoppgjøret foraktuelle år (det tidsrom beboeren har vært på institusjon) foreligger. Dette gjelder alle beboere, også dødsbo.

 

ANDRE OPPLYSNINGER

Når beboer mottar ”Vedtak om langtidsopphold ” må han/hun eller pårørende påse at det blir sendt flyttemelding til Folkeregisteret/Ligningskontoret (Skatt Nord, PB 6310, 9293 Tromsø ). Kopi av legitimasjon må legges ved.

Folkeregisteret godtar ikke underskrift av ansatte ved institusjonen på flyttemeldingen.

Skjema for utfylling av søknad om langtidsopphold fås av fagansvarlig på institusjonen.

Ved korttidsopphold – husk å ta med medisin og resepter.

Telefonnr. til institusjonen;  Myreheimen  76 18 50 05
                                              Pasient tlfnr. 76 13 32 80
                                              Naustet        76 18 51 23
                                              Enhetsleder 76 18 50 03

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post