Tjenestekontoret

Målgruppe for kommunens tjenester er de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne pga psykisk, og/eller somatisk sykdom.

Informasjon, veiledning, vedtak og rettigheter.

Øksnes Rådhus, Storgata 27, 8430 MYRE,  Tlf: 95 30 20 80    76 18 51 47

 

Tjenestekontoret skal:

  • gi innbyggerne ett sted å henvende seg for pleie- og omsorgstjenester
  • sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunene du bor
  • sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
  • sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester

Tjenestekontoret er samordnet med koordinerende enhet og vil ha ansvar for å koordinere arbeidet med individuell plan, habilitering og rehabilitering.

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar i mot søknader om pleie- og omsorgstjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker.

Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter går bestillingen til de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Dette kan være hjemmetjenesten, sykehjemmene eller miljøtjenesten.

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar i mot søknader om pleie- og omsorgstjenester.

Tjenestekontoret behandler søknad om (Under hvert punkt finner du en tjenestebeskrivelse): 

For søknadsskjema ta kontakt med kommunetorget.

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post