Lønn og Personal

Besøksadresse:  
Rådhuset
Storgata 27
8430  MYRE
Tlf.nr.: 76 18 50 00
Fax:     76 18 50 01
Epost:  
 
Åpningstid
01.10.-30.04. – 08.00 – 16.00
01.05.-30.09. – 08.00 – 15.00
 
Leder:
 
Ansatte:

Enheten er en del av stab - / støttetjenesten tilknyttet rådmannen.

Lønn og personal skal blant annet yte følgende tjenester i organisasjonen:

-        støttefunksjoner overfor kommunalsjefer og enhetsledere i arbeidsgiverspørsmål
-        saksbehandling til og sekretærfunksjon i ulike utvalg som er knyttet opp mot enheten (eksempelvis administrativt ansettelsesutvalg og AMU)
-        kjøring av lønn, refusjoner, fraværsregistrering – og statistikker
-        forberedelser og tilrettelegging for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om lønns- og arbeidsvilkår
-        være kontaktpunkt for arbeidstakerorganisasjonene
-        bistå ved henvendelser fra ansatte i organisasjonen
-        videreutvikling av den overordnede personalpolitikk for Øksnes Kommune
-        ansvar for kommunens overordnede HMS – arbeid
 
 
 Les mer om enheten lønn og personal her:

Øksnes kommune har innført målstyring der enhetene skal utarbeide mål innen økonomi, brukerperspektiv og medarbeiderperspektiv.

Ansatte ved lønn og personal har i fellesskap utarbeidet følgende mål for enheten:

Overordnet mål:

Lønn og personal skal være en støtteenhet som formidler en god og enhetlig personalpolitikk i organisasjonen.

Mål i forhold til brukerperspektivet:

  1. Ansatte ved lønn/personal skal ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne yte nødvendig bistand
  2. Enhetene skal få tilstrekkelig bistand fra lønn/personal
  3. Det skal være klare ansvarsforhold mellom lønn/personal og øvrige enheter

Mål i forhold til medarbeiderperspektivet:

  1. Nærvær på 98 %
  2. Ansatte skal være fornøyd med fysiske forhold i jobben
  3. Ansatte skal være fornøyd med samarbeidet i kollegiet
  4. Ansatte skal være fornøyd med nærmeste leder

Mål i forhold til økonomi:

1. Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap skal være 0.

Oversikt over måloppnåelse i enheten får vi blant annet ved gjennomføringer av bruker- og medarbeiderundersøkelser i Øksnes kommune. Resultatene fra undersøkelsene blir brukt for å videreutvikle og forbedre medarbeiderskap og tjenesteproduksjon i enheten.

     

 

 

Publisert i Organisasjon

Utskrift E-post