Næring

Næringslivet i Øksnes kommune

Naeringsbilde 1

 Øksnes kommune har et aktivt næringsliv. Sentral beliggenhet i forhold til fiskerike banker, lange fiskeritradisjoner, stor hjemme- og fremmedflåte, samt allsidige fiskemottak har medført at fiskerinæringen er krumtappen i kommunen. De sjørettede servicetjenenstene er omfattende. 

Kommunen har ellers store bedrifter innen fiskefôrproduksjon, lakseoppdrett, sanitetsslakting, produksjon av emballasje og avfallshåndteringsprodukter.

For øvrig voksende kompetansemiljøer innen utviklingstjenester for marint næringsliv, samt nettdrevne ressurser for bedre læring. Øvrige servicetjenester er godt utbygget i forhold til lokalt behov og sammen med reiselivsnæringen som spesielt tilbyr sjøtilknyttede aktiviteter og attraksjoner, gis både fastboende og tilreisende et spennende og tilfredsstillende tilbud.   

 

Bistand overfor næringslivet

Bedriftsveiledning

Øksnes kommune skal yte bedriftsservice i første linje som et ledd i kommunens ønske om å være en næringsvennlig kommune. Dette innebærer bl.a.

 • å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen
 • å bidra praktisk til nyetablering og utvidelse av virksomhet
 • å informere om off. virkemidler til næringsutvikling
 • å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer

Finansiering

LÅNEFOND.

Øksnes kommune har et lånefond hvorfra det i første rekke kan gis lån til etableringer innen primærnæringene fiskeri og landbruk, samt andre eksportnæringer som eksempelvis reiseliv. Fondet har spesielt gunstige vilkår i forhold til ungdom under 30 år som ønsker å investere i fiskefartøy.

Fullstendige retningslinjer.

Kontakt Næringskontoret for nærmere opplysninger ved søknad.

TILSKUDDSFOND.

Øksnes kommune har to tilskuddsfond, Bedriftsutviklings- og Gründerfondet, til utvikling- og etablering av virksomhet. Fondene skal benyttes til utvikling- og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Bedriftsutviklingsfondet kan benyttes i forhold til:

 • Bedriftsutvikling
 • Investeringer i bedrifter
 • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
 • Grunnlagsinvesteringer

Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.

Gründerfondet kan benyttes i forhold til: 

Bedriftsutvikling
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

Midlene skal anvendes som stipend ved utvikling av en forretningsidé der søker må være mellom 18 og 35 år. Maksimalt beløp utgjør kr 30.000,-.

Fullstendige retningslinjer.

Søknad til Tilskuddsfondene foretas elektronisk her: www.regionalforvaltning.no

Kurs for nyetablerere

Øksnes samarbeider med øvrige kommuner i Vesterålen om å arrangere et regionalt Etablererkurs for gründere hver høst. Kurset gjennomføres over 4 samlinger i perioden september/november. I løpet av kurset skal deltakerne ha utarbeidet sin egen forretningsplan. Kurset kunngjøres i media. Ta kontakt for info.

Turistinformasjon

I samarbeid med Vesterålen Reiseliv tilbys turister/tilreisende elektronisk informasjon om aktiviteter/attraksjoner/overnatting/bespisning med mer i Øksnes kommune via linken (www.visitvesteralen.com/no/oksnes)

Andre tjenester

Søknad om

 • Sertifisering som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Se linken (www.miljofyrtarn.no

Øksnes er med i nettverket av Miljøfyrtårnkommuner og Næringskonsulenten er god-kjent sertifisør. Ta kontakt for nærmere info. og for sertifisering.

Søknad om

 • Skjenke- og salgsbevilling for alkohol
 • Serveringsbevilling

Ta kontakt for nærmere opplysning om avlegging av prøve i Alkoholloven og Etablererprøve for servering, samt tilsending av søknadsskjema.

Kontakt

Næringskontoret v/Næringskonsulent Lisa Steen Evensen
Tlf: 76185061, Mob: 416 94 357
Mailadr:
 

Nyttige kontakter

Altinn    www.altinn.no
Fabrikken Næringshage   www.fabrikken.as
Fiskeriparken AS   www.fiskeriparken.no
Fylkesmannen i Nordland   www.fylkesmannen.no/nordland
Innovasjon Norge   www.innovasjonnorge.no 
Nordland Fylkeskommune   www.nfk.no
Turistinfo Øksnes kommune   www.visitvesteralen.com/no/oksnes
Vesterålen Reiseliv   www.visitvesteralen.com
Øksnes Næringslivsforening   www.oenf.no
     
 
 
                                                          
                             
                            
                        
                           
                       
       
                                    
       

Publisert i Næring

Utskrift E-post