Retningslinjer for Lånefond

RETNINGSLINJER FOR FRAMHJELP AV NÆRINGSLIVET OG ANVENDELSE AV KOMMUNALT NÆRNINGSFOND.

§1

Økonomisk bistand fra Kommunen kan ytes i forbindelse med tiltak i fiskeri-, jordbruks-, industri- og servicenæringen som ved etablering eller effektivisering direkte eller indirekte kan skape eller trygge arbeidsplasser, samt dekke offentlige allmenne behov.

§2

FISKE OG HAVBRUK

A

Økonomisk bistand kan ytes til fiskere, fortrinnsvis unge fiskere med erfaring, som ønsker å anskaffe eller oppruste fiskefartøy med lengde over 10 meter. I tilfelle hvor andre forhold gjør det ønskelig, kan det dispenseres fra 10 meterskravet.  Det kan gis lån til prosjekter med rettighet til fiske både innen Lukket gruppe (Båtkvote) og Åpen gruppe. Søkere som satser på helårsdrift prioriteres.
 
Søkere under 30 år kan prioriteres særskilt ved anskaffelse- eller opprusting av fiskefartøy. Søker bør dokumentere faglig kompetanse innen fiskerinæringen, for eksempel i form av fagbrev.
 
 
Økonomisk bistand kan også ytes til prosjekter innen havbruk.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.
 2. Kommunal aksje-/andelstegning i større fartøysprosjekter som har tilknytning til fiskerinæringen og/eller fyller forutsetningene under §1

C

For å sikre Kommunens engasjement, søker en å anskaffe det best mulige pant i båt, anlegg eller andre panteobjekter.

 

JORDBRUK

A

Det kan gis bistand til jordbruksprosjekter som ved etablering, utvidelse eller effektivisering, for eksempel gjennom fellesanlegg, kan virke stimulerende på bosettingen, forbedre jordbruksmiljøet på bygdene og øke selvforsyningsgraden av jordbruksprodukter.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.

C

Som sikkerhet for lån tas pant i eiendommen etter offentlige lån eller banklån.

 

INDUSTRI OG SERVICE

A

Det kan gis bistand til tiltak som ved etablering, utvidelse og omlegging av drift dekker offentlige og allmenne behov og er i tråd med den kommunale målsetting for utvikling av næringslivet.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.
 2. Aksje-/andelstegning.
 3. Etablering av industriselskap.

C

Som sikkerhet for lån, tas pant i fast eiendom eller forlagspant etter offentlige lån eller banklån.

§ 3

VILKÅR  VED KOMMUNALT  ENGASJEMENT

A

Ved kommunale engasjementer bør det legges avgjørende vekt på at aktuelle offentlige og private finansieringsordninger er utnyttet.

B

Kommunale lån bør ikke overstige 20 % av kostnadsrammen.

C

Lån av Næringsfondet forrentes etterskuddsvis i kvartalsvise terminer med rentesats p.t. 5 % p.a. Lånet tilbakebetales etter 3 års avdragsfrihet, i løpet av 5 år, med like store kvartalsvise avdrag.

Lån til unge fiskere under 30 år kan ved anskaffelse- eller opprusting av fiskefartøy gis rentefrihet inntil 3 år. Deretter betales 3 % rente de 2 påfølgende år og deretter 5 % i tråd med retningslinjene pkt C  - 1.avsnitt.

Øksnes Formannskap foretar endringer av rentefoten ved behov.

§4

KRAV TIL SØKNAD

A

Søknaden sendes Øksnes kommune med flg. bilag:

 1. Tegninger og spesifiserte kostnadsoverslag utarbeidet slik at de oppfyller de krav som offentlige finansieringsinstitusjoner stiller.
 2. Fullstendig finansieringsplan.
 3. Driftsplan
 4. Opplysninger om søker.
 5. Ved lån av Næringsfondet sendes det forespørsel hvert år utdrag av driftsregnskap til Kommunen inntil lånet er betalt.

Vedtatt av Øksnes Kommunestyre i K-sak 065/12 den 13.09.2012.

Publisert i Næring

Utskrift E-post

Retningslinjer Bedriftsutviklings- og Gründerfond

Retningslinjer for Øksnes kommune ved bevilgning av økonomiske midler fra Bedriftsutviklingsfondet (Kommunalt Næringsfond) og Gründerfondet  

A - Føringer for bruk av Bedriftsutviklingsfondet og Gründerfondet

Fondene skal benyttes til utvikling- og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke medvirke med tilskudd som vil oppfattes som utilbørlig, i forhold til konkurranseforholdet, i et lokalt marked.

   

A1 - Nærmere om bruk av Bedriftsutviklingsfondet 

Fondet kan benyttes til:

Bedriftsutvikling
Investeringer i bedrifter
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
Grunnlagsinvesteringer
Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.
Midler fra Fondet kan ikke benyttes til aksjetegning.

A2 - Nærmere om bruk av Gründerfondet 

Fondet  kan benyttes til:
Bedriftsutvikling
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

Vedtatte retningslinjer ved bruk av Gründerfondet (F-sak 004/14):

1. Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier.
     • Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet
     • Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.
     • Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.

2. Øksnes kommune skal ha skriftlig avtale med den enkelte gründer som mottar stipend.

3. Må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.

4. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste.

5. Stipendet kan brukes til innkjøp av tjenester/konsulenthjelp, delvis livsopphold (dersom søker slutter i / har permisjon fra jobb) og andre definerte kostnader ved idéutviklingen.

6. Dersom stipendet brukes til livsopphold / lønn må søker selv besørge nødvendig informasjon til Likningsmyndighetene.

7. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler til ”sammensatte pakker” med avtalt veiledning eller kobling til lokale støttefunksjoner, f.eks mentorer.

8. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000,-.

B - Bevilgningsfullmakt

Med bakgrunn i K-sak 004/11 ”Forslag til adm. organisering med tilhørende delegasjonsbestemmelser” samt Kommunestyrets vedtak i K-sak 003/15 har Rådmannen bevilgningsfullmakt på inntil et beløp på kr 50.000,- i den enkelte sak. 

Vedtatt den 11.08.2015 i F-sak 073/15.

Publisert i Næring

Utskrift E-post

Næring

Næringslivet i Øksnes kommune

Naeringsbilde 1

Øksnes kommune har et aktivt næringsliv. Sentral beliggenhet i forhold til fiskerike banker, lange fiskeritradisjoner, stor hjemme- og fremmedflåte, samt allsidige fiskemottak har medført at fiskerinæringen er krumtappen i kommunen. De sjørettede servicetjenenstene er omfattende. 

Kommunen har ellers store bedrifter innen fiskefôrproduksjon, lakseoppdrett, sanitetsslakting, produksjon av emballasje og avfallshåndteringsprodukter.

For øvrig voksende kompetansemiljøer innen utviklingstjenester for marint næringsliv, samt nettdrevne ressurser for bedre læring. Øvrige servicetjenester er godt utbygget i forhold til lokalt behov og sammen med reiselivsnæringen som spesielt tilbyr sjøtilknyttede aktiviteter og attraksjoner, gis både fastboende og tilreisende et spennende og tilfredsstillende tilbud.   

Bistand overfor næringslivet

Bedriftsveiledning

Øksnes kommune skal yte bedriftsservice i første linje som et ledd i kommunens ønske om å være en næringsvennlig kommune. Dette innebærer bl.a.

 • å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen
 • å bidra praktisk til nyetablering og utvidelse av virksomhet
 • å informere om off. virkemidler til næringsutvikling
 • å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer

Finansiering

LÅNEFOND.

Øksnes kommune har et lånefond hvorfra det i første rekke kan gis lån til etableringer innen primærnæringene fiskeri og landbruk, samt andre eksportnæringer som eksempelvis reiseliv. Fondet har spesielt gunstige vilkår i forhold til ungdom under 30 år som ønsker å investere i fiskefartøy.

Fullstendige retningslinjer.

Kontakt Næringskontoret for nærmere opplysninger ved søknad.

TILSKUDDSFOND.

Øksnes kommune har to tilskuddsfond, Bedriftsutviklings- og Gründerfondet, til utvikling- og etablering av virksomhet. Fondene skal benyttes til utvikling- og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Bedriftsutviklingsfondet kan benyttes i forhold til:

 • Bedriftsutvikling
 • Investeringer i bedrifter
 • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
 • Grunnlagsinvesteringer

Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.

Gründerfondet kan benyttes i forhold til: 

Bedriftsutvikling
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

Midlene skal anvendes som stipend ved utvikling av en forretningsidé der søker må være mellom 18 og 35 år. Maksimalt beløp utgjør kr 30.000,-.

Fullstendige retningslinjer.

Søknad til Tilskuddsfondene foretas elektronisk her: www.regionalforvaltning.no

Kurs for nyetablerere

Øksnes samarbeider med øvrige kommuner i Vesterålen om å arrangere et regionalt Etablererkurs for gründere hver høst. Kurset gjennomføres over 4 samlinger i perioden september/november. I løpet av kurset skal deltakerne ha utarbeidet sin egen forretningsplan. Kurset kunngjøres i media. Ta kontakt for info.

Turistinformasjon

I samarbeid med Vesterålen Reiseliv tilbys turister/tilreisende elektronisk informasjon om aktiviteter/attraksjoner/overnatting/bespisning med mer i Øksnes kommune via linken (www.visitvesteralen.com/no/oksnes)

Andre tjenester

Søknad om

 • Sertifisering som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Se linken (www.miljofyrtarn.no

Øksnes er med i nettverket av Miljøfyrtårnkommuner og Næringskonsulenten er god-kjent sertifisør. Ta kontakt for nærmere info. og for sertifisering.

Søknad om

 • Skjenke- og salgsbevilling for alkohol
 • Serveringsbevilling

Ta kontakt for nærmere opplysning om avlegging av prøve i Alkoholloven og Etablererprøve for servering, samt tilsending av søknadsskjema.

Kontakt

Næringskontoret v/Næringskonsulent Inge-Dag Røkenes
Tlf.  761 85061    Mobil  995 77 099
Mailadr:

Nyttige kontakter

Altinn    www.altinn.no
Fabrikken Næringshage   www.fabrikken.as
Fiskeriparken AS   www.fiskeriparken.no
Fylkesmannen i Nordland   www.fylkesmannen.no/nordland
Innovasjon Norge   www.innovasjonnorge.no 
Nordland Fylkeskommune   www.nfk.no
Turistinfo Øksnes kommune   www.visitvesteralen.com/no/oksnes
Vesterålen Reiseliv   www.visitvesteralen.com
Øksnes Næringslivsforening   www.oenf.no
     
 
 
                                                          
                             
                            
                        
                           
                       
       
                                    
       

Publisert i Næring

Utskrift E-post