Retningslinjer Bedriftsutviklings- og Gründerfond

Retningslinjer for Øksnes kommune ved bevilgning av økonomiske midler fra Bedriftsutviklingsfondet (Kommunalt Næringsfond) og Gründerfondet  

A - Føringer for bruk av Bedriftsutviklingsfondet og Gründerfondet

Fondene skal benyttes til utvikling- og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke medvirke med tilskudd som vil oppfattes som utilbørlig, i forhold til konkurranseforholdet, i et lokalt marked.

   

A1 - Nærmere om bruk av Bedriftsutviklingsfondet 

Fondet kan benyttes til:

Bedriftsutvikling
Investeringer i bedrifter
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
Grunnlagsinvesteringer
Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.
Midler fra Fondet kan ikke benyttes til aksjetegning.

A2 - Nærmere om bruk av Gründerfondet 

Fondet  kan benyttes til:
Bedriftsutvikling
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)

Vedtatte retningslinjer ved bruk av Gründerfondet (F-sak 004/14):

1. Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier.
     • Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet
     • Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.
     • Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.

2. Øksnes kommune skal ha skriftlig avtale med den enkelte gründer som mottar stipend.

3. Må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.

4. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste.

5. Stipendet kan brukes til innkjøp av tjenester/konsulenthjelp, delvis livsopphold (dersom søker slutter i / har permisjon fra jobb) og andre definerte kostnader ved idéutviklingen.

6. Dersom stipendet brukes til livsopphold / lønn må søker selv besørge nødvendig informasjon til Likningsmyndighetene.

7. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler til ”sammensatte pakker” med avtalt veiledning eller kobling til lokale støttefunksjoner, f.eks mentorer.

8. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000,-.

B - Bevilgningsfullmakt

Med bakgrunn i K-sak 004/11 ”Forslag til adm. organisering med tilhørende delegasjonsbestemmelser” samt Kommunestyrets vedtak i K-sak 003/15 har Rådmannen bevilgningsfullmakt på inntil et beløp på kr 50.000,- i den enkelte sak. 

Vedtatt den 11.08.2015 i F-sak 073/15.

Publisert i Næring

Utskrift E-post