Retningslinjer for Lånefond

RETNINGSLINJER FOR FRAMHJELP AV NÆRINGSLIVET OG ANVENDELSE AV KOMMUNALT NÆRNINGSFOND.

§1

Økonomisk bistand fra Kommunen kan ytes i forbindelse med tiltak i fiskeri-, jordbruks-, industri- og servicenæringen som ved etablering eller effektivisering direkte eller indirekte kan skape eller trygge arbeidsplasser, samt dekke offentlige allmenne behov.

§2

FISKE OG HAVBRUK

A

Økonomisk bistand kan ytes til fiskere, fortrinnsvis unge fiskere med erfaring, som ønsker å anskaffe eller oppruste fiskefartøy med lengde over 10 meter. I tilfelle hvor andre forhold gjør det ønskelig, kan det dispenseres fra 10 meterskravet.  Det kan gis lån til prosjekter med rettighet til fiske både innen Lukket gruppe (Båtkvote) og Åpen gruppe. Søkere som satser på helårsdrift prioriteres.
 
Søkere under 30 år kan prioriteres særskilt ved anskaffelse- eller opprusting av fiskefartøy. Søker bør dokumentere faglig kompetanse innen fiskerinæringen, for eksempel i form av fagbrev.
 
 
Økonomisk bistand kan også ytes til prosjekter innen havbruk.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.
 2. Kommunal aksje-/andelstegning i større fartøysprosjekter som har tilknytning til fiskerinæringen og/eller fyller forutsetningene under §1

C

For å sikre Kommunens engasjement, søker en å anskaffe det best mulige pant i båt, anlegg eller andre panteobjekter.

 

JORDBRUK

A

Det kan gis bistand til jordbruksprosjekter som ved etablering, utvidelse eller effektivisering, for eksempel gjennom fellesanlegg, kan virke stimulerende på bosettingen, forbedre jordbruksmiljøet på bygdene og øke selvforsyningsgraden av jordbruksprodukter.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.

C

Som sikkerhet for lån tas pant i eiendommen etter offentlige lån eller banklån.

 

INDUSTRI OG SERVICE

A

Det kan gis bistand til tiltak som ved etablering, utvidelse og omlegging av drift dekker offentlige og allmenne behov og er i tråd med den kommunale målsetting for utvikling av næringslivet.

B

Bistand kan ytes ved:

 1. Lån av Næringsfond.
 2. Aksje-/andelstegning.
 3. Etablering av industriselskap.

C

Som sikkerhet for lån, tas pant i fast eiendom eller forlagspant etter offentlige lån eller banklån.

§ 3

VILKÅR  VED KOMMUNALT  ENGASJEMENT

A

Ved kommunale engasjementer bør det legges avgjørende vekt på at aktuelle offentlige og private finansieringsordninger er utnyttet.

B

Kommunale lån bør ikke overstige 20 % av kostnadsrammen.

C

Lån av Næringsfondet forrentes etterskuddsvis i kvartalsvise terminer med rentesats p.t. 5 % p.a. Lånet tilbakebetales etter 3 års avdragsfrihet, i løpet av 5 år, med like store kvartalsvise avdrag.

Lån til unge fiskere under 30 år kan ved anskaffelse- eller opprusting av fiskefartøy gis rentefrihet inntil 3 år. Deretter betales 3 % rente de 2 påfølgende år og deretter 5 % i tråd med retningslinjene pkt C  - 1.avsnitt.

Øksnes Formannskap foretar endringer av rentefoten ved behov.

§4

KRAV TIL SØKNAD

A

Søknaden sendes Øksnes kommune med flg. bilag:

 1. Tegninger og spesifiserte kostnadsoverslag utarbeidet slik at de oppfyller de krav som offentlige finansieringsinstitusjoner stiller.
 2. Fullstendig finansieringsplan.
 3. Driftsplan
 4. Opplysninger om søker.
 5. Ved lån av Næringsfondet sendes det forespørsel hvert år utdrag av driftsregnskap til Kommunen inntil lånet er betalt.

Vedtatt av Øksnes Kommunestyre i K-sak 065/12 den 13.09.2012.

Publisert i Næring

Utskrift E-post