Pedagogisk plattform Sommarøy skole

Sommarøy Skole skal være en arena for utfoldelse og læring i trygge omgivelser, der alle skal møte hverandre med gjensidig respekt. Sammen skal vi her skape et miljø der innlevelse, opplevelse og deltakelse danner grunnlag for faglig og sosial læring og mestring.(rev. 27/10-08)

Skolens overordna rettesnor er Opplæringsloven av 1998 med forskrifter.

Oppfostringen skal baseres på grunnleggende humanistiske og kristne verdier og bære videre og bygge ut kulturarven, slik at den gir perspektiv og retning for fremtiden.

Formålsparagrafen som gjelder i alle fag, sier at: "Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane."

Læringsplakaten i gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet-06 (K-06) er en sammenfatning for prinsippene for opplæringen. Den utdyper bestemmelsene i opplæringsloven og læreplanverket og understreker skoleeiers ansvar for å: 

 •  
  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
  • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
  • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
  • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte
 •  

  Sommarøy skole, 02.11.2009

Publisert i Oppvekst og utdanning

Utskrift E-post