Kontrollutvalget

Medlemmer Varamedlem
Per Ole Larsen Gerd Antonsen
Ståle Meløy Marte B. Karlsen
Inger Lise Brun Ulf Lien
Jarle R. Meløy Astrid Olsen
Lisbeth reinholdtsen Dimitrios Michalelis
Leder: Per Ole Larsen
Nestleder: Ståle Meløy

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

 

-  Påse at kommunensregnskap blir ført på en betryggende måte
-  Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
-  Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
-  Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
-  Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
 - Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

 

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

 

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

 

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer, samt til kommunensrevisor.

 

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS, avdelingskontor Harstad

 

Postadresse:

Postmottak, 9479 Harstad

Telefon: 77026166/48038383

E-post:

 

Hovedkontor:

Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Telefon: 77871066 / 95104251

E-post:

 

Revisjon for Øksnes kommune utføres av:

Deloitte AS

Postadresse: Dyre Halsesgt 1 A, 7042 Trondheim, Norway

Telefon: +47 73 87 69 00 / +47 958 16 905

E-post oppdragsansvarligrevisor:

  

Informasjon om møter i utvalget

Møter i 2018: -  25.1., 22.3., 31.5., 13.9., 22.11.

 

Deloitte AS

Postadresse: Dyre Halsesgt 1 A, 7042 Trondheim

Telefon 73 87 69 00 / 958 16 905

E-post oppdragsansvarligrevisor:

Publisert i Styrer, råd og utvalg

Utskrift E-post